Dara Puspita, London, 1969. Photo: Handiyanto.

Dara Puspita, London, 1969. Photo: Handiyanto.